За нас

ЕДЕЛВАЙС

       Мото: Да спечелим любовта  на всяко дете и доверието на всеки родител.

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРИКАЗНО ИМЕ СИ ИМА.

НА ЦВЕТЕ КРАСИВО И НЕЖНО,

КОЕТО ДОКОСВА НЕБЕТО БЕЗБРЕЖНО!

“ЕДЕЛВАЙС” СЕ ТЯ НАРИЧА,

С ЛЮБОВ И ГОРДОСТ  ВСЕКИ Я ИЗРИЧА!

МЯСТО – РАЙ ЗА НАС ДЕЦАТА

НАЙ-ПРЕКРАСНО КЪТЧЕ НА ЗЕМЯТА!

В ЛЮБИМАТА НИ “ЕДЕЛВАЙС” ГРАДИНА

И ПРЕЗ МНОГОТО БЪДНИ ГОДИНИ

НЕКА ВЕЧНО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ

ДА ИМА!

 

Автор Елена Дивизиева
          Кадрово осигуряване – високо образовани и квалифицирани учители непрекъснато усъвършенстващи своето професионално и кариерно развитие, използвайки добрите практики от европейските и световни тенденции /за успешна подготовка на деца за училище/, постигане на най – доброто интелектуално , социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето и успешната му подготовка за училище.
Чудния свят на детското ежедневие се осигурява и реализира от екип – професионалисти, изграждащи онази визия на ЦДГ „Еделвайс”, която я прави не само успешно – конкурентноспособна, но и предпочитано място за деца и родители.
ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
P1100556

 

 

 

 

 

Педагогическа колегия:

P1100543
Величка Манева    – Директор-              ІІ ПКС
Величка Куманова – старши учител        –          V ПКС
Валентина Календарова – старши учител  -І V ПКС
Веселина Коемджиева – старши учител  –      V ПКС
Вилма Максудова – старши учител          –       V ПКС
Елена Дивизиева – старши учител         –     ІV ПКС
Мария Кюркчиева – старши учител      –       V ПКС
Миланка Богданова – старши учител –           V ПКС
Невена Табакова – старши учител         –          V ПКС
Нида Налбантова – старши учител         –          V ПКС
Николина Павлова – учител в детска градина – НЯМА
Петя Ганева – старши учител по музика          -V ПКС
Рита Лилова – старши учител                         – V ПКС
Станка Маркова – старши учител                   – V ПКС
Янка Иванова – старши учител                        –  ІV ПКС

Помощен персонал:

P1100554
Георги Гогов – огняр
Иванка Демирева – домакин
Калинка Главова – ЗАСЧ
Таня Касабова – счетоводител
Елена Гагова – готвач
Мариана Бурова – готвач
Валентина Пеева – пом. – възпитател
Йорданка Попова – пом. – възпитател
Лилия Костадинова – пом. – възпитател
Мария Маврикова – пом. – възпитател
Невена Станкова – пом. – възпитател
Пенка Карабунарова – пом. – възпитател
Росица Борисова – пом. – възпитател
Теменужка Малинова – пом. – възпитател

МАТЕРИАЛНА   БАЗА

  ЦДГ „Еделвайс” – Велинград разполага с 5 просторни занимални и спални, уникален физкултурен салон със съоръжения, уреди и пособия за общоразвиващи упражнения, провеждане на ситуации  по физическа култура, спортно – подготвителни игри и упражнения, подвижни игри.

     В двора на детската градина са изградени спортни площадки за мини-волейбол, баскетбол и футбол. Сцена, която се използва за музикално – творческа активност на децата и за провеждане на съвместни празници и тържества.
   Площадки ,маркирани с монтирани пътни знаци и вело алеи за обучение на децата по БДП.
     Две от групите са оборудвани с компютър и лаптоп с локална мрежа и достъп до интернет.
     Наличие на мултимедия за интерактивно обучение на децата чрез презентации.

pic_zanas01
 Мисия:
Да осигурим възпитателно – образователния процес с високо качество, който  включва:

–  качествена предучилищна подготовка на деца за успешен старт в училище – „Наша отговорност”;
осигуряване възможност на всички деца за еднакъв достъп и равен шанс за успешно училищно обучение;
– създаване на ефективен диалог и практическо взаимодействие между педагози, родители и училищно настоятелство.
Визия:
     ЦДГ „Еделвайс” е привлекателен център за деца и родители, където педагогическото  взаимодействие е насочено към детето, към неговите актуални потребности и интереси и осигуряващо правото му на свободен избор, позитивно отношение към света и себе си.
Цели:
1. Запазване само ценността на детството и поставяне на детето във фокуса на педагогическия процес.

2. Създаване на добра жизнена и образователна среда за децата, повишаване на тяхното интелектуално , емоционално – волево и социално – личностно развитие.
3. Създаване на условия за качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 годишна възраст, съгласно държавните образователни стандарти.
4. Провеждане на интерактивно и творческо обучение, чрез използване на модерни съвременни технологии.
5. Развиване на умения за безопасно движение по пътя и опазване на живота и здравето на децата.
6. Осъществяване на непринуден  диалог с различни етноси, за постигане на етническа толерантност и успешна социализация и интеграция на децата от ромски произход.
7. Равнопоставеност на семейството, като уникална – възпитателна среда и детската градина – като специфичен образователен феномен.
Приоритети:
– Утвърждаване на съвременен образователен процес, чрез предлагане на интерактивни методи и средства, при зачитане на традициите и собствения имидж на детското заведение;
– Формиране у децата на добра система от знания, умения и компетентности, съобразно държавните образователни стандарти;
– Гарантиране на привлекателно за децата и семейството възпитание и обучение, съобразно ДОС и създаване оптимални условия  за това;
– Изграждане ценностно ориентирани и нравствено богати личности;
– Работа в екип за оптимално използване на наличните ресурси;
– Избор и приложение на разнообразни образователни стратегии и техники, необходими за целите на обучението и осигуряващи равен шанс на децата от различните етноси до качествено образование.
Концепция:
 Даване шанс на всяко дете за духовно, физическо, интелектуално, естетическо, социално-нравствено и емоционално – волево развитие.
Организация:
 Съвременните изисквания към образованието предполагат такава организация на работата, която да допринася за цялостното развитие на личността, за развитие на интелекта и физическите качества, емоционалността, естетическото чувство, лична отговорност и духовни ценности.

            Организацията на учебно-възпитателната работа се осъществява по възрастов принцип в седем групи.
             Възпитателно-образователния процес се осъществява чрез одобрени от МОМН учебни програми на ДОС/регламентирани/.
– програма за възпитание и обучение на детето от 2 до 7 годишна възраст на Е.Русинова и колектив.
– програма за подготовка на децата от подготвителна група за училище.
Учебно – възпитателен процес:
            Значимостта на предучилищното възпитание за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост за осъществяване на качествен възпитателен, образователен процес, с цел постигане на ДОС за предучилищна възраст и подготовка на децата за училище по:
– български език и литература;
– математика;
–  ориентиране в социалния свят;
–  ориентиране в природния свят;
–  изобразително изкуство;
–  физическа култура;
–  музика;
–  конструктивно- технически и битови дейности;
–  игрова култура;
Детската градина предлага и допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания, по желание на родителите.
– английски език;
– спортни танци;
– фолклорна група за песни и танци;

Традиции:
  В основата на нашата работа стои идеята да запазим и съхраним българската идентичност, сред многото култури в Евросъюза.
Това мотивира ясно желанието ни, да работим за формиране на национални ценности, които ще приобщят децата и техните родители към обичаите и традициите на българския народ.
Всяка година детската градина се изготвя празничен календар, професионално реализиран, съвместно с деца, родители, учители и общественост.
История:
     През далечната 1977г., нова сграда на детска градина, строена по типов проект,отваря широко своите гостоприемни врати и събужда ведро утрото на децата от кв.Чепино – Велинград.

  Следват години на непрекъснато обновяване,модернизиране и развитие на детското заведение.
   През 1991г. тържествено и официално, ДГ приема името си”Еделвайс”. И днес това малко вълшебно и рядко цвете Ви очаква в топлата прегръдка на родопския край, в китната ни детска градина със 7 групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст.
   Уютните и модерно обзаведени със съвременна компютърна техника занимални, просторните спални, обособеното административно крило,  кухненски  блок, пералня, 5 дворни площадки, 2 спортни и 2 БДП площадки – са приказно изпъстрени с цветовете на дъгата-ярки и красиви като  детството.
  Привлекателният английски двор със спортни съоръжения за волейбол и баскетбол, е обезопасен и залесен с различни видове редки дървета. Чистият боров въздух и уханните растения са идеално място за безгрижни игри и отмора на децата.
  Успели сме, защото стотици наши деца, станали вече родители, пак ни търсят, за да ни поверят най- скъпото за тях – своите малки рожби.
  Ние имаме своето място в обществото, защото формираме утрешния гражданин на България и Европа с определен модел на поведение и компетентност, притежател на национални и европейски ценности!